SAVE THAILAND 4.0

จากวิกฤต COVID-19 เราต่างได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย...

จึงถือโอกาสที่ให้ชาวสตาร์ทอัพได้มารวมตัวกัน เพื่อส่งเสียงส่งเสียงให้ถึงสังคม

ไม่ว่าเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชน ให้มาช่วยสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย 
 

โดยเฉพาะในประเด็นการที่ต้องแข่งขันกับสตาร์ทอัพต่างชาติที่มาพร้อมทุนมหาศาล

เราต้องช่วยกันปกป้องอธิปไตยทางเทคโนโลยีของประเทศไทย 🇹🇭

 

จดหมายเปิดผนึก

เรียน    รัฐบาลไทย

 

ตามที่สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด–19 โรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่แพร่ระบาดทั่วโลก  ส่งผลกระทบให้ทุกภาคส่วนได้รับความเดือดร้อนทั้งในด้านการดำรงชีวิต  

และระบบเศรษฐกิจทั้งโลกต้องประสบกับภาวะวิกฤติและหยุดชะงักลง ประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศในโลกที่ได้รับผลกระทบนั้นเช่นเดียวกัน ดังที่รัฐบาลกำลังระดมความช่วยเหลือเยียวยาภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน  เพื่อประเทศจะได้เดินหน้าต่อไปหลังเกิดภาวะอันหนักหน่วงอยู่นั้น  

 

#เซฟไทยแลนด์สี่จุดศูนย์ ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทที่เป็น Tech Startup และธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มสัญชาติไทย ที่กำลังมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยตามแนวทาง “ไทยแลนด์ 4.0” อยู่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ธุรกิจ Tech Startup เหล่านี้ กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนานวัตกรรม

และสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ล้วนแต่ก็ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างหนักจากวิกฤตครั้งนี้เช่นกัน และได้มองเห็นความสำคัญของกลุ่มธุรกิจ Tech Startup ว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล หรือเศรษฐกิจที่ใช้นวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการ สามารถสร้างรายได้ให้คนในชาติ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยได้

 

จากอดีตที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าประเทศไทยได้สูญเสีย “อธิปไตยทางดิจิทัล” อันสืบเนื่องมาจากการทุ่มตลาด ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีต่างชาติที่เข้ามาเจริญเติบโต และมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างมาก  จนสามารถกึ่งผูกขาดตลาดจากการทำธุรกิจได้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะในช่วงภัยพิบัติโควิด โดยที่ผู้บริโภคไม่มีทางเลือก เช่น ธุรกิจส่งอาหาร ระบบคมนาคมและขนส่ง ธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจการบริการ เป็นต้น  สุดท้ายแล้วระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลทั้งหมดของประเทศไทย จะถูกกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีต่างชาติเข้ามาควบคุมและส่งผลประโยชน์กลับไปสู่ประเทศของตน โดยไม่สามารถจัดเก็บภาษีจากกลุ่มธุรกิจนี้ได้อย่างเหมาะสม

ซึ่งนำไปสู่ปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ โดยไม่มีกลุ่มธุรกิจอื่นสามารถทำได้ ทำให้ภาครัฐ ภาคประชาชนหรือผู้บริโภค ตลอดรวมถึงธุรกิจไทยได้รับความเดือดร้อน เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตามมานั่นเอง

ในขณะที่กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีต่างชาติขึ้นราคาค่าบริการต่าง ๆ นักรบเศรษฐกิจใหม่สัญชาติไทย หรือ กลุ่มธุรกิจ  Tech Startup ของไทย กำลังใช้ความพยายามอย่างมากในการปรับโมเดลธุรกิจ เปลี่ยนรูปแบบสินค้าและบริการ ลดต้นทุนภายใน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการไทย ในการประคับประคองธุรกิจให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก และดูแลพนักงาน แรงงานทักษะด้านนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การแพทย์และสาธารณสุข การเกษตร รวมถึงมีส่วนอย่างมากในการส่งเสริม SMEs ไทยเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยุดดิจิทัลในวงกว้าง

ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าหากกลุ่มธุรกิจ  Tech Startup ที่ได้รับผลกระทบไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐอย่างรวดเร็ว  และทันต่อเหตุการณ์    จนไม่สามารถผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้ ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการเลิกจ้างงาน แต่จะกลุ่มผู้ใช้งาน แรงงานอิสระ และธุรกิจ SMEs ที่อยู่บนแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้รับผลกระทบไปด้วย และที่สำคัญเมื่อประเทศไทยฟื้นตัวจากวิกฤตในครั้งนี้

เราจะไม่มี Tech Startup สัญชาติไทย อยู่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป

 

โดยใคร่ขอเสนอมาตรการในการขอความช่วยเหลือ เยียวยาและดูแล ในเรื่องต่อไปนี้

 

1. ออกมาตรการสนับสนุน และผลักดันให้ใช้บริการสตาร์ทอัพไทย (Thai Tech Startup) 

เพื่อช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในยุคหลังโควิด

2. มีมาตรการในการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องของธุรกิจ Tech Startup

ช่น 2.1) การให้เงินทุนสนับสนุน ( Grant )

     2.2) เงินกู้ผ่อนปรน ( Soft Loan ) กรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมกับธุรกิจสตาร์ทอัพ ตามระดับความจำเป็นและความเหมาะสมเฉพาะธุรกิจเป็นราย ๆ ไป เนื่องจากรูปแบบโมเดลธุรกิจอาจไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ผ่อนปรนแบบปกติได้

     2.3) คุ้มครองพนักงานและการจ่ายเงินเดือนจ้างพนักงานที่มีทักษะสูง

3. ออกเครื่องมือเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการควบรวมในธุรกิจ Tech Startup

จากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ นักลงทุน และผู้ร่วมลงทุน

 

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ในการแก้ปัญหา ช่วยเหลือ เยียวยาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มธุรกิจ Tech Startup จาก ฯพณฯ ท่านด้วยดี  และขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยความเคารพอย่างสูง

 
ร่วมลงชื่อสนับสนุน

ท่านลงชื่อเรียบร้อยแล้ว!

การแชร์ต่อจะช่วยให้เราได้รายชื่อผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้น เพื่อให้เสียงเราดังขึ้นอีก 👏

 

Partners